W JAKI SPOSÓB ZWOŁAĆ ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW ? - Artemius Kancelaria Adwokacka Adwokat Łukasz Raś Adwokat Barbara SoleckaGorlice Nowy Sącz
18008
post-template-default,single,single-post,postid-18008,single-format-standard,bridge-core-2.2.3,ajax_fade,page_not_loaded,,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-theme-ver-21.0,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive
 

W JAKI SPOSÓB ZWOŁAĆ ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW ?

W JAKI SPOSÓB ZWOŁAĆ ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW ?

Zwołanie zarówno zwyczajnego, jak i nadzwyczajnego zgromadzenia powinno być poprzedzone decyzją zarządu, lub innego uprawnionego  organu. Decyzja ta ma formę uchwały o zwołaniu zgromadzenia.

Wzór uchwały w sprawie zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników.

„UCHWAŁA ZARZĄDU XYZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W GORLICACH 
W SPRAWIE ZWOŁANIA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
nr ………………..  z dnia ……………….. 

§ 1


1. Zarząd XYZ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gorlicach, adres siedziby: … , KRS: … , REGON: …, NIP: …, kapitał zakładowy …  zł, niniejszym postanawia zwołać Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki („Zgromadzenie”) w dniu ………o godz. ……. w ……………… z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie Zgromadzenia Wspólników;
2.    Sporządzenie listy obecności;
3.    Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
4.    Wybór Protokolanta;
5.    Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Wspólników oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
6.    Powzięcie uchwały nr 1 –w sprawie przyjęcia porządku obrad;
7.    Powzięcie uchwały nr 2 –w sprawie …;
8.    Powzięcie uchwały nr 3 – w sprawie …;
9.    Zamknięcie zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu oddano … głosów „za”, przy braku: głosów przeciw [0], głosów wstrzymujących się [0], brak głosów nieważnych. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. Przewodniczący stwierdza, że Uchwała nr 1 została powzięta.

Przewodniczący ………………………………. 
Protokolant  ………………………………………..”

Następnie, Spółka powinna wysłać do wszystkich wspólników formalne zaproszenia na zgromadzenie za pomocą listów poleconych, przesyłek kurierskich, bądź w postaci wiadomości mailowych. Zaproszenie wspólnika w formie wiadomości e-mail jest możliwe tylko i wyłącznie, gdy dany wspólnik wyraził na to pisemną zgodę i podał adres e-mail. Istnieje również możliwość obejścia wskazanej procedury na podstawie art. 240 KSH i podjęcia uchwał, pomimo braku formalnego zwołania zgromadzenia wspólników. Jest to możliwe, gdy:

  • cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na zgromadzeniu (wszyscy wspólnicy są obecni),
  • nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

Najczęściej taka sytuacja ma miejsce, gdy spółka jest jednoosobowa, bądź wszyscy wspólnicy są zaangażowani w działalność spółki.

Wzór zaproszenia na zgromadzenie wspólników sp. z o.o.   

Gorlice, dnia, ….. r.

Imię nazwisko
adres Wspólnika
(adres widniejący w księdze udziałów)

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

Zarząd … z siedzibą w Gorlicach, KRS: …  informuje, że w dniu … ., o godz. …  w siedzibie Spółki, pod adresem: …., odbędzie się Nadzwyczajne Zgromadzenie  Wspólników … spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gorlicach, adres siedziby: …, KRS: …, REGON: …, NIP: …, kapitał zakładowy … zł (w całości pokryty), – zwołane na podstawie uchwały Zarządu nr …  z dnia …. 

Porządek obrad nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników jest następujący:

1.    Otwarcie Zgromadzenia Wspólników;
2.    Sporządzenie listy obecności;
3.    Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
4.    Wybór Protokolanta;
5.    Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Wspólników oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
6.    Powzięcie uchwały nr 1 –w sprawie przyjęcia porządku obrad;
7.    Powzięcie uchwały nr 2 –w sprawie …;
8.    Powzięcie uchwały nr 3 – w sprawie …;
9.    Zamknięcie zgromadzenia.

Czytaj więcej: