Jak napisać pozew rozwodowy - Artemius Kancelaria Adwokacka Adwokat Łukasz Raś Adwokat Barbara SoleckaGorlice Nowy Sącz
18541
post-template-default,single,single-post,postid-18541,single-format-standard,bridge-core-2.2.3,ajax_fade,page_not_loaded,,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-theme-ver-21.0,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive
 

Jak napisać pozew rozwodowy

Jak napisać pozew rozwodowy

Podjęcie decyzji o rozwodzie jest z reguły bardzo trudne i wymaga odwagi. Zwłaszcza, gdy na świecie pojawiły się dzieci, ponieważ to one najbardziej cierpią na rozłące. Często rozwód jest dobrym rozwiązaniem, ponieważ oszczędza dzieciom widoku nieszczęśliwych i skróconych rodziców. Kiedy podejmiesz już ostateczną decyzję, warto skonsultować się z prawnikiem, który przeprowadzi Cię przez ten wyczerpujący psychicznie proces.  

Do jakiego sądu złożyć pozew o rozwód

Zgodnie z art. 41 k.p.c. pozew o rozwód składa się w sądzie okręgowym, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, gdy choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Jeżeli żaden z małżonków nie mieszka już w tym miejscu, to pozew składa się do sądu okręgowego właściwego dla miejsca zamieszkania pozwanego, a jeżeli i tej podstawy nie ma – do sądu miejsca zamieszkania powoda.

Pozew składa się w dwóch egzemplarzach – jeden dla sądu, a drugi dla strony przeciwnej.

Przykład: Małżonkowie mieszkali w Gorlicach, jeden z nich wyprowadził się do Jasła. Drugi nie zmienił miejsca zamieszkania. Pozew należy złożyć w Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu.

Rozwód z orzekaniem o winie

Decydując się na napisanie pozwu z żądaniem orzeczenia o winie, trzeba sobie zdawać sprawę, że z pewnością wydłuży to postępowanie sądowe. Udowodnienie winy drugiego małżonka, dla osoby niebędącą prawnikiem, nie jest łatwym zadaniem. Korzystając z tej opcji trzeba dokładnie opisać historię małżeństwa i powołać dowody, które potwierdzą winę drugiej strony – dowody rzeczowe oraz świadków. Do dowodów rzeczowych zaliczają się np. faktury (gdy druga strona trwoniła majątek), obdukcja (w przypadku przemocy fizycznej), treści wiadomości (np. przy zdradzie).

Rozwód bez orzekania o winie

W przypadku rozwodu bez orzekania, postępowanie jest trochę łatwiejsze. W pozwie trzeba wykazać, że brak jest możliwości porozumienia małżonków co do dalszej wspólnej przyszłości, nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Ponadto, należy wykazać, że rozwód  nie wpłynie negatywnie na dzieci, ponieważ dobro dzieci jest dla sądu kwestią priorytetową.

Co może zawierać pozew o rozwód

Pozew rozwodowy powinien zawierać żądanie:

– rozwiązania małżeństwa przez rozwód bez orzekania o winie/ z orzeczeniem o wyłącznej winie Pozwanego;

– w przedmiocie odstąpienia od orzekania o sposobie korzystania z zajmowanego wspólnie mieszkania/ orzeczenia o sposobie korzystania z zajmowanego wspólnie przez Strony mieszkania;

– rozstrzygnięcia o władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi małżonków oraz miejscu ich zamieszkania,

– rozstrzygnięcia o kontaktach rodziców z dziećmi,

– rozstrzygnięcia w sprawie alimentów,

Pozew rozwodowy może także zawierać

-wnioski o zabezpieczenie powództwa;

– wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych;

– żądanie zasądzenia alimentów na małżonka od drugiego małżonka,

– żądanie podziału majątku wspólnego (jeżeli strony są zgodne co do tej kwestii i nie spowoduje to przedłużenia postępowania),

– żądanie zasądzenie zwrotu kosztów procesu.

Nie jest to katalog zamknięty, ponieważ są sytuację, gdy potrzebne są inne wnioski – samo petitum pozwu (pierwsza część ze wskazanymi precyzyjnie żądaniami) może być napisane na kilkanaście stron – w zależności od potrzeb.  

Ile kosztuje rozwód

Sama opłata sądowa od pozwu wynosi 600 zł.  Jeżeli sprawa kończy się nieorzekaniem o winie, wówczas Sąd zwraca połowę tej opłaty stronie powodowej (300 zł) oraz zobowiązuje byłego małżonka do zwrotu 150 zł. Jeżeli sąd orzeknie, że wyłącznie winny jest jeden z małżonków – wówczas to on poniesie wszystkie wydatki procesu. Jeżeli małżonkowie zdecydują się na zgodny podział majątku i dołączą projekt podziału – wówczas dopłaca się 300 zł.

Niekiedy konieczne jest poniesienie innych dodatkowych kosztów:

– w przypadku mediacji – do 400 zł;

– w przypadku powołania Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów w celu ustalenia, czy rozwód nie wypłynie negatywnie na dobro dzieci – do 1000 zł

– ewentualny kurator (którego sąd często wyznacza, by sprawdził w jakich warunkach wychowują się dzieci) – do 100 zł.

W sumie, wychodzi maksymalnie około 1.500 zł. Najczęściej jednak, gdy strony są w miarę zgodne co do tego, że rozwód ma odbyć się bez orzekania o winie i są w stanie wypracować porozumienie co do kwestii związanych z dziećmi, to Sąd nie korzysta z dodatkowych wymienionych wyżej możliwości.

Ile kosztuje adwokat w sprawie rozwodowej

Koszt porady prawnej w sprawach rozwodowych oscyluje pomiędzy 50 a 200 zł. Wszystko zależy od czasu poświęconego dla klienta. Po rozeznaniu rynku można stwierdzić, że koszt adwokata w sprawie rozwodowej oscyluje w granicach od 1500 zł (gdy nie ma wspólnych dzieci, bez orzekania o winie), do około 2000 – 6000 zł przy sprawach bardziej skomplikowanych, z orzekaniem o winie, w przypadku silnie skonfliktowanych stron. Wynagrodzenie adwokata w sprawie o rozwód obejmuje wszystkie czynności związane ze sprawą, począwszy od dokładnego zaznajomienia się z sytuacją rodzinną klienta, przygotowania pozwu o rozwód, udziału w rozprawie, aż po sporządzanie wniosków o zabezpieczenie, zażaleń, spotkań z klientem i kontaktem telefonicznym. Regułą jest, że więcej za rozwód płaci się w większych miastach.

Wzór pozwu rozwodowego

Miejscowość, dnia …………….  

                        
Sąd Okręgowy w ….

określenie sądu: … Wydział Cywilny 

adres sądu

Powód: dane – imię, nazwisko, adres, nr PESEL,
Pozwany: dane – imię, nazwisko, adres,


Pozew o rozwód

Działając imieniu własnym wnoszę o: 

 1. rozwiązanie małżeństwa stron zawartego w (miejscowość) przez rozwód bez orzekania o winie za nr aktu małżeństwa  … ;
 2. powierzenie władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi/małoletnim dzieckiem (dane dziecka), (komu?) z jednoczesnym ograniczeniem wykonywania tej władzy (komu?) do prawa wglądu i współdecydowania o istotnych sprawach małoletniego dziecka;
 3. uregulowanie kontaktów pozwanego z małoletnimi w następujący sposób: (szczegóły – np. Harmonogram);
 4. zasądzenie od pozwanego na rzecz małoletniego (dane dziecka) alimentów w kwocie … zł miesięcznie (słownie ….), płatnych z góry do (dzień miesiąca) … każdego miesiąca, poczynając od dnia następującego po dniu uprawomocnieniu się wyroku, do rąk (kogo?) jako przedstawiciela ustawowego małoletniego wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w przypadku opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat;
 5. nieorzekanie o sposobie korzystania z mieszkania stron;
 6. obciążenie stron kosztami postępowania po połowie. 

Ponadto wnoszę o:

 1. udzielenie zabezpieczenia pieczy nad małoletnim (dane dziecka) na czas trwania postępowania poprzez powierzenie wykonywania pieczy nad małoletnim dzieckiem (komu?);
 2. udzielenie zabezpieczenia na czas trwania postępowania sadowego kontaktów (komu?)  z małoletnim dzieckiem Stron (dane dziecka) w sposób opisany w pkt. 3 powyżej;
 3. zabezpieczenia alimentów na rzecz małoletniego dziecka stron (dane dziecka) na czas trwania postępowania poprzez zobowiązanie (kogo?) do łożenia tytułem alimentów w kwocie po … zł ( słownie złotych) miesięcznie, płatnych do dnia (dzień miesiąca) każdego miesiąca, do rąk (kogo?) – jako przedstawiciela ustawowego małoletniego dziecka wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w przypadku opóźnienia w płatności.

Uzasadnienie

W treści uzasadnienia pozwu o rozwód powinno się opisać dlaczego małżeństwo się rozpadło. Należy wskazać, że nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego – brak jest więzi duchowej, fizycznej i gospodarczej. W przypadku posiadania wspólnych dzieci trzeba wykazać, że rozwód jest dla nich korzystnym rozwiązaniem. Jeżeli Powódka stara się o alimenty na dzieci należy dodatkowo wskazać koszty ich utrzymania oraz możliwości zarobkowe stron.

Podpis 

Załączniki:

 1. odpis skrócony aktu małżeństwa,
 2. odpisy skrócone aktów urodzenia małoletnich dzieci,
 3. dowód uiszczenia opłaty sądowej w wysokości 600 zł,
 4. odpis pozwu.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą – LINK.

 

Czytaj więcej: