NOWY WZÓR WNIOSKU O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ

W dniu 24 marca weszła w życie ustawa o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw z dnia 30 sierpnia 2019 r. wprowadzająca nowe zasady prowadzenia postępowania upadłościowego wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Należy pamiętać, że od tego dnia obowiązuje nowy formularz wniosku, który dłużnik starający się o upadłość musi złożyć we właściwym Sądzie celem wszczęcia wobec niego postępowania upadłościowego.

Obecny wzór formularza wniosku został określony na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

Aktualny wzór wniosku w formie edytowalnej jest również w dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/formularze-konsumenci-od-24-marca-2020