JAK UNIKNĄĆ ZAJĘCIA SAMOCHODU PRZEZ SYNDYKA ?

Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej przez Sąd, do upadłego zgłasza się syndyk i rozpoczyna likwidację jego majątku. Pieniądze uzyskane z majątku są  następnie przekazywane wierzycielom. Co można zrobić, by uchronić samochód przed zajęciem przez syndyka?

Niektóre składniki majątku są chronione przed zajęciem, o czym stanowi art. 829 KPC. By uchronić samochód osobowy przed zajęciem, należy złożyć do sędziego-komisarza wniosek o wyłączenie samochodu upadłego z masy upadłości. Wniosek ten należy dobrze uzasadnić.

Przyczyną wyłączenia samochodu od zajęcia, może być m.in.:

  • niepełnosprawność upadłego lub członków jego rodziny;
  • wykorzystywanie samochodu do pracy zarobkowej np. w charakterze taksówkarza– tylko w wyjątkowych sytuacjach.

Wniosek ten sędzia-komisarz rozpoznaje w terminie miesiąca od złożenia, po wysłuchaniu Syndyka. W razie odmowy, warto wnieść zażalenie na postanowienie. Jeżeli zażalenie nie zmieniło rozstrzygnięcia, istnieje jeszcze jedna droga. Otóż można złożyć pozew do sądu upadłościowego i żądać wyłączenia samochodu z masy upadłości, w terminie miesiąca od dnia doręczenia postanowienia sędziego-komisarza o odmowie wyłączenia z masy upadłości. W pozwie tym można opierać się tylko i wyłącznie na twierdzeniach i dowodach podanych we wniosku składanym na samym początku.

CO NIE PODLEGA ZAJĘCIU?

Przedmioty niepodlegające egzekucji zostały wskazane szczegółowo w art. 829 KPC, który  stanowi, że:

Nie podlegają egzekucji:

1) przedmioty urządzenia domowego niezbędne dla dłużnika i jego domowników, w szczególności lodówka, pralka, odkurzacz, piekarnik lub kuchenka mikrofalowa, płyta grzewcza służąca podgrzewaniu i przygotowywaniu posiłków, łóżka, stół i krzesła w liczbie niezbędnej dla dłużnika i jego domowników oraz po jednym źródle oświetlenia na izbę, chyba że są to przedmioty, których wartość znacznie przekracza przeciętną wartość nowych przedmiotów danego rodzaju;

1(1) pościel, bielizna i ubranie codzienne, w liczbie niezbędnej dla dłużnika i jego domowników, a także ubranie niezbędne do pełnienia służby lub wykonywania zawodu;

2) zapasy żywności i opału niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny na okres jednego miesiąca;

3) jedna krowa lub dwie kozy albo trzy owce potrzebne do wyżywienia dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny wraz z zapasem paszy i ściółki do najbliższych zbiorów;

4) narzędzia i inne przedmioty niezbędne do osobistej pracy zarobkowej dłużnika oraz surowce niezbędne dla niego do produkcji na okres jednego tygodnia, z wyłączeniem jednak pojazdów mechanicznych;

5) u dłużnika pobierającego periodyczną stałą płacę – pieniądze w kwocie, która odpowiada niepodlegającej egzekucji części płacy za czas do najbliższego terminu wypłaty, a u dłużnika nieotrzymującego stałej płacy lub u dłużnika, będącego osobą fizyczną wykonującą działalność gospodarczą – pieniądze niezbędne dla niego i jego rodziny na utrzymanie przez dwa tygodnie;

6) przedmioty niezbędne do nauki, papiery osobiste, odznaczenia i przedmioty służące do wykonywania praktyk religijnych oraz przedmioty codziennego użytku, które mogą być sprzedane tylko znacznie poniżej ich wartości, a dla dłużnika mają znaczną wartość użytkową;

7) (uchylony)

8) produkty lecznicze w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 944) niezbędne do funkcjonowania podmiotu leczniczego w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej przez okres trzech miesięcy oraz niezbędne do jego funkcjonowania wyroby medyczne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 186);

9) przedmioty niezbędne ze względu na niepełnosprawność dłużnika lub członków jego rodziny.


Powiązane artykuły:
CZYM JEST UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA ?

CZY MOŻNA OGŁOSIĆ UPADŁOŚĆ KONSUMENCKĄ JEŻELI POSIADA SIĘ TYLKO JEDNEGO WIERZYCIELA ?

PLAN SPŁATY W UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ - CZYM JEST I JAK DŁUGO TRWA ?

WYNAGRODZENIE A POSTĘPOWANIE UPADŁOŚCIOWE

Jeżeli chcieliby Państwo skorzystać z naszych usług prosimy skorzystać z formularza kontaktowego. Gwarantujemy udzielenie bezpłatnej i kompleksowej porady prawnej oraz ocenimy Państwa szanse na pełne umorzenie długów.