NIEKTÓRZY PRZEDSIĘBIORCY OD 2021 R. KORZYSTAJĄ Z PRAW KONSUMENTA

Od dnia 1 stycznia 2021 r. jednoosobowi przedsiębiorcy mogą korzystać z uprawnień konsumentów w przypadku zakupu towarów lub usług związanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą. Warunek: zakup lub usługa nie ma dla nich charakteru zawodowego.

NIEKTÓRZY PRZEDSIĘBIORCY OD 2021 R. KORZYSTAJĄ Z PRAW KONSUMENTA

Zmiany w Ustawie o prawach konsumenta i Kodeksie cywilnym, które pierwotnie miały wejść w życie w czerwcu 2020 r., z uwagi na pandemię COVID-19, zaczęły obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2021 r.  Zamysłem ustawodawcy było usunięcie dysproporcji w zakresie praw i obowiązków podmiotów występujących w danej czynności prawnej – ustawodawcy chodziło o uchronienie przedsiębiorcy, który nie dysponuje odpowiednią wiedzą i doświadczeniem koniecznym do oceny przedmiotu umowy, przed traktowaniem go jak podmiot profesjonalny. Zamysł nowelizacji należy ocenić pozytywnie, jednakże wykonanie - niekoniecznie.

W obecnym stanie prawnym rozbudowane przedsiębiorstwo jednoosobowe, zatrudniające sztab pracowników, będzie traktowane lepiej, jak jednoosobowa spółka z o.o. W ocenie autora, preferencyjne traktowanie powinno być uzależnione od wielkości przedsiębiorstwa, a nie od formy jego prowadzenia.

O dnia 1 stycznia 2021 r. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą korzysta z ochrony przewidzianej dla konsumentów w zakresie:

  • stosowania klauzul abuzywnych – przedsiębiorca jest związany postanowieniami, które kształtują prawa i obowiązki słabszej strony umowy w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jej interesy (przykładowe klauzule - Art. 385 3 KC),
  • rękojmi za wady – w przypadku niezgodności rzeczy z umową, sprzedawca nie może ograniczyć praw przedsiębiorcy – np. skrócić kodeksowego okresu rękojmi,  wyłączyć rękojmi, uzależnić reklamacji od niezwłocznego zbadania rzeczy,
  • prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa - ciągu 14 dni od otrzymania zakupionego przedmiotu, bez podania przyczyny.

Przedsiębiorca może skorzystać z ochrony jak konsument, gdy zawiera umowę bezpośrednio związaną z działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla przedsiębiorcy charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Co w praktyce oznacza charakter zawodowy umowy?

Skorzystanie z praw konsumenckich jest możliwe, gdy umowa zawierana przez przedsiębiorcę ze sprzedającym/usługodawcą, nie ma charakteru zawodowego, czyli nie dotyczy bezpośrednio branży, w której działa przedsiębiorca. Ustawodawca, w celu zidentyfikowania specjalizacji przedsiębiorcy, odsyła do CEDIG, co wydaje się być niewystarczające.

Przykładowo:

Fotograf kupując aparat fotograficzny, nie korzysta z praw konsumenckich. Natomiast mechanik, kupując ten sam aparat fotograficzny, będzie mógł powołać się na prawa konsumenta, ponieważ jego branża nie jest związana z usługami fotograficznymi. 

Podobnie mechanik, kupując części samochodowe – nie może być traktowany jako konsument, a kurier, który kupi części samochodowe, może je np. odesłać w terminie 14 dni, ponieważ zawodowo nie zajmuje się naprawą samochodów. 

Warto pamiętać, że ochrona przedsiębiorcy – na takich samych zasadach jak konsumenta dotyczy tylko wskazanych na wstępie obszarów. Przedsiębiorcy korzystający z opisanej wyżej ochrony nie są objęci ochroną sprawowaną przez Prezesa UOKiK oraz rzeczników powiatowych.

Co zmiany w prawie konsumenckim oznaczają dla przedsiębiorców?

Konieczność zmian regulaminów sklepów internetowych i serwisów – dlatego należy:

  • sprawdzić regulaminy, czy nie zawierają klauzul niedozwolonych,
  • wprowadzić nowe zapisy dotyczące rękojmi za wady i prawa odstąpienia,
  • uwzględnić możliwość złożenia oświadczenia przez przedsiębiorcę, iż zawiera daną umowę poza zawodowym charakterem działalności, a jednocześnie dać możliwość sprzedawcy weryfikacji zgodności takiego oświadczenia ze stanem rzeczywistym. 

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy prawnej w zmianie regulaminu sklepu internetowego lub zmianie wzorów innych umów, by postępować zgodnie z nowymi przepisami, zapraszamy do kontaktu. Jeżeli chcieliby Państwo skorzystać z naszych usług prosimy skorzystać z formularza kontaktowego.

Jeżeli chcieliby Państwo skorzystać z naszych usług prosimy skorzystać z formularza kontaktowego.